white house, typos, immigraion executive order

white house executive order on immigration